ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN


TOEPASSING
De volgende bepalingen zijn van toepassing op alle verkopen en diensten van BVBA PARTNER. Tenzij anders vermeld in brieven, bestelbonnen of andere documenten, hebben deze verkoopvoorwaarden voorrang. Hiervan kan alleen worden afgeweken op voorwaarde van de uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging door BVBA PARTNER.

AANBIEDINGEN EN BESTELLINGEN
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen daarom op elk moment worden herzien. Alle bestellingen moeten schriftelijk worden bevestigd door een vertegenwoordiger van BVBA PARTNER. Na acceptatie van een bestelling door BVBA PARTNER kan deze door de klant om welke reden dan ook niet worden geannuleerd.

PRIJZEN
Onze vermelde prijzen zijn exclusief BTW, belastingen en invoerrechten. Prijsopgaven kunnen worden verhoogd als de opgave van de fabrikant te wijten aan de productie kosten, douane kosten, of annulering of waardering van de valuta's stegen de prijzen of het type en het model worden gewijzigd. De btw en alle andere belastingen en heffingen die van toepassing zijn op het moment van bestellen, leveren of factureren, zijn voor rekening van de klant.

LEVERING EN RISICO'S
De levering wordt geacht te zijn uitgevoerd bij het verlaten van de goederen vanuit onze opslaglocaties. De verzendkosten zijn altijd voor rekening van de koper. De goederen reizen altijd op risico van de koper, zelfs bij aflevering naar huis.Onze goederen en apparatuur worden klaar voor aansluiting geleverd volgens de technische specificaties van het apparaat. De koper verricht voor zijn rekening en verantwoordelijkheid elke verbinding, installatie en installatiewerkzaamheden. Alle interventies van onze kant worden alleen gedaan op aanvraag, voor rekening en risico van de koper.

LEVERTIJD
De levertijden worden uitsluitend ter informatie gegeven en zijn nooit bindend. Ze lopen vanaf ontvangst bij BVBA PARTNER van de volledige bestelling en het voorschot. De leveringstermijn wordt uitgesteld in geval van te late betaling van het voorschot of te late indiening van documenten en informatie die nodig is voor de correcte uitvoering van de bestelling. Deelleveringen zijn toegestaan. Vertraagde levering kan nooit een recht geven op of compenseren voor het beëindigen van de handelsovereenkomst. In het geval van overmacht, wordt de koper het recht om een bestelling te annuleren, geheel of gedeeltelijk en / of daarvan op te schorten de uitvoering, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder vergoeding rechts.

KOSTEN
Voor bestellingen onder de 25,00 € (zonder belastingen) worden administratiekosten ten bedrage van 5,00 € in rekening gebracht.

KLACHTEN EN RETOUREN
Om ontvankelijk te zijn, moeten alle klachten binnen acht dagen na ontvangst van de goederen, diensten of bij ontvangst van de facturen BVBA partners worden gemeld per aangetekende brief. De klacht moet duidelijk worden beschreven, anders wordt deze afgewezen. Goederen mogen niet worden geretourneerd zonder schriftelijke toestemming van ons management. Deze goedkeuring houdt in geen geval in dat de goederen door de verkoper als gebrekkig of niet-conform worden erkend. De geretourneerde goederen reizen op elk moment op risico van de koper en worden gratis naar ons magazijn verzonden met een kopie van onze factuur. Klachten vormen geen grond voor niet-betaling van een factuur.

GARANTIES
Onze garantie is beperkt tot de kwaliteit van de door ons geleverde producten. We garanderen alle items volgens de voorwaarden en condities gespecificeerd door de fabrikant. Is de kwaliteit van de onder deze garantie geleverd te kort te schieten goederen is onze plicht - ongeacht de gevolgen van het defect - te herstellen, het beperken van de terugkeer van de prijs of vervanging van het product, met BVBA PARTNER behoudt zich uitdrukkelijk de verkiezingen in kwestie. Klachten die geen betrekking hebben op verborgen gebreken worden niet geaccepteerd als het artikel wordt behandeld of gebruikt, of als de koper de goederen heeft gewijzigd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BVBA PARTNER.

AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid van BVBA PARTNER en het verhaal van de klant op grond van deze overeenkomst zijn beperkt als volgt: De aansprakelijkheid van BVBA PARTNER is, ongeacht de ernst van de fout, zelfs in gevallen van persoonlijk letsel, behalve in geval van fraude, om dit door de klant standaardwaarden aangenomen ten aanzien beperkt de verkoop prijs van het betrokken product dat de schade heeft veroorzaakt, die het onderwerp is van de vordering of direct gerelateerd aan de oorzaak van de actie, ongeacht de oorzaak, vorm of oorzaak dat de toewijzing van aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst of Quasideliktes streeft. Het volgende wordt in ieder geval een compensatie vormen een reden, zelfs niet als BVBA PARTNER eerder gewezen op de mogelijkheid van deze schade, dit verlies of deze actie: - de indirecte schade, met andere woorden, de financiële en commerciële verliezen die niet de directe en onmiddellijk gevolg van een niet-naleving door BVBA PARTNER van één van zijn contractuele verplichtingen, waaronder winstderving, stijging van algemene kosten, verstoring van planning, winst, klant of besparingen; - de vorderingen van een derde partij bij de klant. BVBA PARTNER kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zij haar contractuele verplichtingen niet kan nakomen om redenen waarvoor zij geen invloed heeft.

BETALEN
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn de facturen contant betaalbaar aan BVBA PARTNER op het hoofdkantoor. In geval van niet tijdige betaling is het volgende van rechtswege en zonder ingebrekestelling van toepassing: - Er wordt een vertragingsrente van 1,5% per maand in rekening gebracht op het saldo van de verschuldigde facturen. - Het totale saldo kan worden teruggevorderd. - Het totale saldo wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 20% met een minimum van 60,00 €. - BVBA PARTNER heeft het recht om alle bestaande contracten met de klant als ontbonden te beschouwen of om de uitvoering ervan op te schorten. - BVBA PARTNER kan alle gerechtskosten van de klant vorderen. Ondanks deze contractuele boeteclausule en de overeengekomen vergoeding, behoudt BVBA PARTNER zich onverminderd het recht voor op aanvullende schadevergoeding indien de werkelijk geleden schade hoger is. Klant gaat ermee akkoord alle toepasselijke kosten te betalen zodra hij de juiste factuur ontvangt. Cheques en facturen hebben pas een betalingswaarde na inlossing. De aanvaarding van een wissel zal nooit worden beschouwd als een schuldconversie, verandert niets aan de plaats van betaling en zal nooit een verklaring van afstand door BVBA PARTNER bevatten met betrekking tot enige van haar rechten.

OPSCHORTING EN BEËINDIGING VAN HET VERDRAG
Als de koper zijn contractuele verplichtingen met de verkoper niet nakomt, worden de contractuele verplichtingen van de verkoper automatisch opgeschort totdat de koper heeft voldaan aan zijn contractuele verplichtingen.Indien de koper niet binnen twee weken na ontvangst van een schriftelijke aanmaning bij aangetekend schrijven een contractuele verplichting nakomt, heeft de verkoper het recht om het contract te beëindigen. Hij behoudt ook het recht op schadevergoeding en kan alle verschuldigde sommen en wissels en incassokosten onmiddellijk in omloop brengen.

EIGENDOM
De geleverde goederen blijven het volledige eigendom van BVBA PARTNER tot de volledige betaling van de prijs, bijkomende kosten en belastingen. BVBA PARTNER behoudt zich het recht voor om, in geval van wanbetaling, de verkoop als wettelijk ontbonden te beschouwen en de goederen terug te nemen, onverminderd enige compensatie die zij kan afdwingen. De klant autoriseert dit onherroepelijk.

JURISDICTIE
In geval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.